Shuai Jiao Seminar Reviews
September 4-5, 2004, Pittsburgh, PA
International Baiyuan Tongbei Quan Association
Copyright(c)2003, Zhang Yun     All rights reserved.
Shuai Jiao or Chinese Wrestling seminar was taught by Shifu Zhang Yun in Pittsburgh
International Shuai Jiao Club